Bijzonder KleuterOnderwijs ( BKO ) voor kleuters vanaf 2,5 jaar

Via ErvaringsGerichtOnderwijs bieden we kleuteronderwijs aan voor kleuters vanaf 2,5jaar. Dit zowel voor kleuters type 2 ( leerlingen met een matig tot ernstige verstandelijke vertraging en/of ontwikkelingsstoornis ) en kleuters type 3 ( leerlingen met een ( rand ) normale begaafdheid met problemen op sociaal – en/of emotioneel vlak en/of gedragsproblemen ). Ook voor kleuters type 9 voorzien we een speciaal aanbod.

Speelleerklas

Niet alle leerlingen van de derde kleuterklas kunnen de stap zetten haar het eerste leerjaar van het gewoon basisonderwijs.

Sommige kleuters :

 • Kunnen zich moeilijk verstaanbaar uitdrukken of hebben een taalachterstand
 • Kunnen onvoldoende kleuren, tekenen, knippen
 • Hebben een zwakke kennis van de basisbegrippen rond tijd/ruimte/rekentaal
 • Hebben het moeilijk om zich te concentreren, een taakje af te maken, zelfstandig te werken
 • Hebben sociale aanpassingsproblemen
 • Hebben problemen met de zelfredzaamheid

De speelleerklas is een brugklas tussen de derde kleuterklas en eerste leerjaar.

De juf van de speelleerklas schenkt veel aandacht aan het goed voelen in de groep en past zich aan aan het tempo en de beginsituatie van iedere leerling.

Er wordt intensief gewerkt aan het verder ontwikkelen van de lees-, schrijf- en rekenvoorwaarden, de werkhouding ( aandacht/concentratie/doorzetting ) en sociale vaardigheden. Dit op een speelse wijze met aandacht voor succesbeleving en plezier in het leren.

Tevens worden de eerste stappen gezet in het beginnend lezen en rekenen.

Therapeuten ( logo/kiné/ergo ) bieden extra ondersteuning bij het leerproces zowel in de klasgroep als individueel. Auditieve training, schrijfdans, Sherborne worden klassikaal aangeboden.

Op het einde van het schooljaar geeft de klassenraad advies aan de ouders.

Dit kan zijn:

 • Terugkeer naar het eerste leerjaar van het gewoon onderwijs met extra GON-begeleiding ( 2u/w ) indien de leerling 10 maanden ingeschreven was in het buitengewoon onderwijs
 • Doorstromen naar type 1 of type 8 waar op maat van de leerling gestart wordt met of verder gewerkt wordt aan het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen

Leerlingen met een licht mentale achterstand : basisaanbod

Leerlingen kunnen elementaire schoolse kennis verwerven in een voor hen aangepast tempo. In de eindklas wordt de nadruk gelegd op praktische vaardigheden : omgaan met geld, afmeten van hoeveelheden, schrijven van eenvoudige boodschappen,…

Doelen

Optimaliseren van persoonlijkheidsontwikkeling door

 • Schoolse vorming
 • Optimaliseren van werkhouding d.m.v. leren leren
 • Ontwikkelen van leervoorwaarden
 • Leren lezen, rekenen en schrijven

Emotionele vorming

 • Stimuleren van zelfkennis en zelfvertrouwen
 • Omgaan met eigen gevoelens

Sociale vorming

 • Verwerven van aangepaste gedragsvormen
 • Leren omgaan met elkaar

Leerlingen met specifieke leermoeilijkheden ( taal – en rekenproblemen ) : basisaanbod

Leerlingen met een ( rand- ) normale begaafdheid en tekorten bij wiskunde, taal, …

Doelen

Optimaliseren van persoonlijkheidsontwikkeling door

 • Optimaliseren van werkhouding d.m.v. leren leren
 • Oplossen van leerproblemen
 • Kinderen mogelijk terug integreren in het gewoon onderwijs

Emotionele vorming

 • Stimuleren van zelfkennis en zelfvertrouwen
 • Omgaan met eigen gevoelens

Sociale vorming

 • Verwerven van aangepaste gedragsvormen
 • Leren omgaan met elkaar

Leerlingen met autisme : type 9

Leerlingen met een ( rand – ) normale begaafdheid en problemen op sociaal – en/of emotioneel vlak.

Doelen

Optimaliseren van persoonlijkheidsontwikkeling door

 • Schoolse vorming
 • Ontwikkelen van leervoorwaarden , leren lezen, rekenen, schrijven
 • Optimaliseren van sociale vaardigheden door middel van spelvormen, gesprekken, social stories, …

Emotionele vorming

 • Opbouwen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
 • Leren omgaan en herkennen van eigen gevoelens en die van anderen, …

Sociale vorming

 • Leren omgaan met elkaar
 • Zelfbeheersing
 • Aanvaarden van hulp en begeleiding
 • Leren omgaan met veranderingen
 • Zich leren handhaven

Leerlingen met emotionele – en /of gedragsproblemen : type 3

Leerlingen met een ( rand – ) normale begaafdheid en problemen op sociaal – en/of emotioneel vlak en/of gedragsproblemen.

Doelen

Optimaliseren van persoonlijkheidsontwikkeling door

 • Schoolse vorming
 • Ontwikkelen van leervoorwaarden , leren lezen, rekenen, schrijven
 • Optimaliseren van werkhouding d.m.v. leren leren

Emotionele vorming

 • Opbouwen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
 • Leren omgaan en herkennen van eigen gevoelens en die van anderen, …

Sociale vorming

 • Leren omgaan met elkaar
 • Zelfbeheersing
 • Aanvaarden van hulp en begeleiding
 • Leren omgaan met conflicten
 • Zich leren handhaven

Leerlingen met een matig tot ernstig verstandelijke vertraging en/of ontwikkelingsstoornis : type 2

Via ErvaringsGerichtOnderwijs ( EGO ) werken we aan de volgende basisfuncties

 • Zelfredzaamheid
 • Taal – en communicatie
 • Leren leren
 • Motorische ontwikkeling : fietsen, Sherborne, …
 • Sociaal – emotionele ontwikkeling
 • Schoolse vorming : functioneel lezen en schrijven
 • Integratie in de maatschappij