De extra begeleiding kadert steeds in het globale handelingsplan van de individuele leerling, waar aandacht is voor ieders noden en behoeften. Door overleg en samenwerking tussen de verschillende disciplines beogen wij een optimale ontwikkeling.

Paramedisch

Logopediste

 • onderzoek en behandeling van stoornissen of vertraging van spraak en taal
 • behandeling van gehoorproblemen
 • stimuleren van de alternatieve communicatie (S.M.O.G.) bij kinderen die niet of moeilijk verstaanbaar spreken

Kinesiste

 • onderzoek en behandeling van de psychomotoriek, grove motoriek en houdingsafwijkingen
 • behandeling van specifieke aandoeningen van het bewegingsapparaat
 • bewegingsopvoeding, ontwikkelen van lichaamsbeheersing en ruimtelijk inzicht

Ergotherapeute

 • onderzoek en behandeling van de psychomotoriek (fijne motoriek en schrijfmotoriek)
 • oefeningen die de algemene ontwikkeling en schoolrijpheid bevorderen

Kinderverzorgster

 • verzorging en begeleiding van de type 2 leerlingen
 • begeleiding van jonge leerlingen tijdens het eetmoment
 • verzorging bij kleine ongevalletjes
 • begeleiding van leerlingen tijdens medische onderzoeken
 • preventie en opvolging “luizen op school”

Pedagogisch

Schoolpedagoge

 • opvolging en overleg met betrekking tot de leerlingen (Individueel Handelingsplan)
 • overleg met leerkrachten (klaswerkplan, didactische materialen, …)
 • overleg met andere begeleidingsdiensten in en buiten de school

Psychologe

 • psychologisch onderzoek, begeleiding en/of behandeling van kinderen met emotionele en/of gedragsmatige problemen
 • begeleiding en samenwerking met de ouders rond de moeilijkheden van hun kind
 • leerkrachten begeleiden en uitwisseling van informatie omtrent specifieke problemen bij kinderen

Sociaal assistente

 • opvang en begeleiding van de ouders van de nieuwe leerlingen
 • contacten onderhouden tussen school en ouders

B.L.I.O.(bijzondere leermeester individueel onderricht = taakleraar)

 • onthaal, begeleiding en niveaubepaling van nieuwe leerlingen
 • extra leerhulp voor leerlingen met specifieke leerproblemen

B.L.O.A. (bijzondere leermeester opvoedkundige activiteiten)

ON (ondersteuningsnetwerk)

 • extra leerhulp en begeleiding gedurende één schooljaar van leerlingen die terug ingeschakeld werden in het gewoon basisonderwijs (type 3 en 8) of secundair beroepsonderwijs (type 3)